Summer 2024

View Semester Schedule: September 4, 2023

Priority Registration: September 18, 2023

Open Registration: September 25, 2023

 

Fall 2024
View Semester Schedule: March 4, 2024

Priority Registration: March 18, 2024

Open Registration: March 25, 2024

 

Spring 2025
View Semester Schedule: March 4, 2024

Priority Registration: March 18, 2024

Open Registration: March 25, 2024